regulamin

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Wstęp

Niżankowska, Szumielewicz, Szuster – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerską z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków (31-061), ul. Trynitarska 6/32, KRS 0000292603, REGON 120574410, NIP 6762362710 („Kancelaria”) szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych.

Zależy nam, aby każdy, kto:
– odwiedza naszą stronę internetową pod adresem: www. ns-adwokaci.pl („Nasza Strona”) lub
– kieruje do nas korespondencję lub
– przekazuje nam swoje Dane Osobowe,
(„Użytkownik”) dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności i Ochrony Danych Osobowych („Polityka”). Zawiera ona m.in. informacje dotyczące zasad przetwarzania Danych Osobowych przez Kancelarię.

Podstawowe pojęcia

 1. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego, adres IP czy fotografia. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje wykonywane na Danych Osobowych, przykładowo ich: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. naruszenie ochrony Danych Osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem: zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, ujawnienia Danych Osobowych lub dostępu do nich;
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Zabezpieczenie Danych Osobowych

Kancelaria podejmuje niezbędne środki techniczne w celu:
– ochrony przekazanych jej Danych Osobowych przed przypadkową lub niezgodną z prawem: ingerencją osób trzecich w nie, ich utratą, ich zniszczeniem lub ich uszkodzeniem; i
– zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem dostępowi do przekazanych jej Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna

 1. Kancelaria przetwarza Dane Osobowe:
  1. klientów Kancelarii („Klienci”) będących osobami fizycznymi oraz innych osób fizycznych, w szczególności:
   1. reprezentantów Klientów, takich jak: pełnomocnicy, prokurenci, przedstawiciele prawni/ustawowi, osoby pełniące funkcje w organach Klientów; lub
   2. wspólników (akcjonariuszy) Klientów; lub
   3. osób zatrudnionych u Klientów lub współpracujących z Klientami, niezależnie od podstawy prawnej i rodzaju wykonywanej pracy/współpracy/usług; lub
   4. osób związanych z Klientami, w tym wskazanych przez Klientów do kontaktu z Kancelarią; lub
  2. osób fizycznych, których Dane Osobowe są przetwarzane w związku z prowadzeniem spraw Klientów przez Kancelarię, w tym tych, z którymi Kancelaria nawiązuje kontakt na zlecenie lub za wiedzą Klientów; lub
  3. osób fizycznych będących byłymi, przyszłymi lub aktualnymi dostawcami produktów lub usług dla Kancelarii, w tym współpracownikami Kancelarii, niezależnie od podstawy prawnej i rodzaju wykonywanej pracy/usług/współpracy/ („Kooperanci”); lub
  4. osób fizycznych będących byłymi, przyszłymi lub aktualnymi pracownikami lub współpracownikami, niezależnie od podstawy prawnej i rodzaju wykonywanej pracy/współpracy/usług Kooperantów; lub
  5. osób fizycznych, ubiegających się o staż lub praktykę w Kancelarii lub tych, które brały udział w procesie rekrutacyjnym do Kancelarii; lub
  6. pracowników Kancelarii; lub
  7. Użytkowników.
 2. Kancelaria jest administratorem Danych Osobowych osób wskazanych w punkcie 1. W kwestiach dotyczących Danych Osobowych można się z nią kontakować poprzez adres email: rodo@ns-adwokaci.pl, telefonicznie pod numerem + 48 12 424 93 90 lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii.
 3. Kancelaria przetwarza Dane Osobowe osób wskazanych w punkcie 1 w celu:
  1. nawiązania kontaktu, przekazania oferty lub zlecenia Kancelarii czynności w zakresie doradztwa prawnego, w tym na podstawie lub w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych przez Kancelarie („Umowa”), w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tzw. „niezbędność” ich przetwarzania do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której Dane Osobowe dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane Osobowe dotyczą, przed zawarciem Umowy;
  2. wykonania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem Umowy, wynikających przede wszystkim z postanowień odpowiednich przepisów prawa, w tym przepisów rachunkowych, podatkowych, prawa pracy (art. 221 – art. 221b k.p.), ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz dotyczących postepowania administracyjnego i sądowego – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tzw. „niezbędność” ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii;
  3. umożliwienia sobie analityki, statystki czy marketingu bezpośredniego, służących poprawie stosowanych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Kancelarię, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Kancelarii i Naszej Strony oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Naszej Strony – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tzw. „niezbędność” ich przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii;
  4. archiwalnym lub dowodowym, a także zabezpieczenia Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w szczególności w celu wykonania Umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy lub z innych zdarzeń prawnych – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tzw. „niezbędność” ich przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii;
  5. realizacji procesu rekrutacji oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane Osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tzw. „niezbędność” ich przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii;
  6. przesyłania pocztą elektroniczną powiadomień, materiałów informacyjnych lub okolicznościowych, udostępnianych przez Kancelarię – na podstawie zgody osoby, której Dane Osobowe będą przetwarzane.
 4. Kancelaria nie podejmuje decyzji dotyczących osób, których Dane Osobowe przetwarza, w sposób zautomatyzowany, tj. bez udziału człowieka; Kancelaria nie profiluje osób, których Dane Osobowe przetwarza.
 5. Kancelaria może przekazywać Dane Osobowe podmiotom przetwarzającym je na jej zlecenie i w jej imieniu (tzw. procesorom), na podstawie umów powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, w tym dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi: księgowe lub podatkowe, HR, pocztowe i kurierskie, telekomunikacyjne, bankowe lub realizujące transakcje płatnicze on-line, oraz inne usługi związane z jej bieżącą działalnością. Kancelaria może także przekazywać je podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (takich jak sądy, prokuratura, policja), a także – po uzyskaniu zgody osoby, której Dane Osobowe dotyczą – innym podmiotom.
 6. Kancelaria może przekazywać Dane Osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) w ramach:
  1. korzystania przez nią z usług IT podmiotów, które mogą przechowywać Dane Osobowe na serwerach zlokalizowanych poza EOG lub przesyłać Dane Osobowe między serwerami zlokalizowanymi poza EOG, lub
  2. współpracy z kancelariami prawnymi lub innymi podmiotami, z siedzibą poza EOG, z którymi współpraca jest konieczna w ramach świadczenia usług prawnych przez Kancelarię dla Klienta lub przyczynia się do polepszenia jakości tychże usług,

  Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca właściwy poziom ochrony Danych Osobowych lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony Danych Osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa powyżej oraz braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, Dane Osobowe mogą być przekazane poza EOG na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dotyczą Dane Osobowe (takiej osobie przysługuje prawo uzyskania kopii Danych Osobowych przekazanych poza EOG).

 7. Kancelaria przetwarza Dane Osobowe osób wskazanych w punkcie 1 przez okres – o ile dłuższy nie zostanie określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przez ustawę: (i) prawo o adwokaturze lub (ii) o radcach prawnych – zależny od celu przetwarzania, a to przez okres:
  1. trwania Umowy lub umowy, którą Kancelaria zawarła z Kooperantem; po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia najdalej przedawniających się roszczeń Kancelarii wobec osoby, której Dane Osobowe są przetwarzane lub tejże wobec Kancelarii; jeżeli ich przetwarzanie będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Kancelarię – w odniesieniu do Danych Osobowych osób, o których mowa w punkcie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; lub
  2. do zakończenia procesu rekrutacji – w odniesieniu do Danych Osobowych osób, o których mowa w punkcie 1.5; lub
  3. wskazany w przepisach prawa dotyczących przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji płacowej (aktualnie jest to najdłużej 50 lat) – w odniesieniu do Danych Osobowych osób, o których mowa w punkcie 1.6;
  4. 10 lat – w odniesieniu do Danych Osobowych osób, o których mowa w punkcie 1.7;
  5. niezbędny do realizacji celu, w przypadku wyrażenia przez osobę, której Dane Osobowe są przetwarzane, na to zgody, lecz nie dłużej niż do momentu cofnięcia takiej zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 8. Podanie Danych Osobowych, których obowiązek podania przewidują przepisy prawa jest obligatoryjne; w pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do kontaktu z Kancelarią, przekazania oferty Kancelarii lub zlecenia Kancelarii czynności w zakresie usług prawnych, w tym do zawarcia i wykonania Umowy.
 9. Osobom, których Dane Osobowe Kancelaria przetwarza przysługują następujące uprawnienia:
  1. żądanie od Kancelarii:
   1. dostępu do Danych Osobowych, lub
   2. sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, lub
   3. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (co pozostanie bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody); lub
   4. przeniesienia Danych Osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a przeniesienie jest możliwe technicznie; lub
  2. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest tzw. „niezbędność” przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii; lub
  3. wniesienie skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które jest miejscem zwykłego pobytu osoby, której Dane Osobowe Kancelaria przetwarza (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że to przetwarzanie narusza przepisy RODO; lub
  4. skorzystanie ze skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji ww. organu nadzorczego lub jeżeli ww. organ nadzorczy nie rozpatrzył skargi lub nie poinformował w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi (w Polsce jest to wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie);
  5. skorzystanie ze skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Kancelarii lub podmiotowi przetwarzającemu Dane Osobowe przekazane przez Kancelarię, w przypadku uznania, że prawa przysługujące osobie, której Dane Osobowe są przetwarzane, zostały naruszone w wyniku przetwarzania Danych Osobowych z naruszeniem przepisów RODO.
 10. Uprawnienia wskazane w punkcie 9 mogą być realizowane, o ile obowiązujące przepisy prawa nie wprowadzają w tym zakresie ograniczeń lub wyłączeń, w szczególności ze względu na prawnie chronioną tajemnicę adwokacką lub radcowską.

Pliki Cookies

 1. Nasza Strona wykorzystuje mechanizm plików tzw. ciasteczek („Cookies”). Z wyjątkiem Cookies Nasza Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji.
 2. Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane w elektronicznym urządzeniu końcowym Użytkownika, takim jak smartfon, komputer itp. („Urządzenie”) oraz w Naszej Stronie. Więcej informacji nt. Cookies znajduje się na stronie Wikipedii pod hasłem „http cookie”.
 3. Kancelaria, która jest operatorem Naszej Strony, uzyskuje dostęp do Cookies.
 4. Stosowane przez Kancelarię Cookies są bezpieczne dla Urządzenia. Pozwalają one dostosować Naszą Stronę indywidualnie do wymagań Użytkownika (wskazują np. w co Użytkownicy klikają najczęściej, kiedy zwiększa się ruch itd.) . W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 5. W ramach Naszej Strony są stosowane następujące rodzaje Cookies:
  1. wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Naszej Strony;
  2. funkcjonalne – rejestrują wybory dokonywane przez Użytkowników (takie jak np. wybór wersji językowej) na Naszej Stronie;
  3. niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Naszej Strony (na razie takich nie oferujemy, ale kto wie…).
 6. Na Naszej Stronie są stosowane tylko Cookies „sesyjne”, czyli pliki tymczasowe, które pozostają w Urządzeniu i na Naszej Stronie aż do czasu opuszczenia Naszej Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Cookies nie zmieniają konfiguracji Urządzenia, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 8. Ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Naszej Stronie.
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w Urządzeniu. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić, korzystanie z Naszej Strony.

Logi serwera i Google Analytics

 1. Dane Osobowe zbierane podczas korzystania przez Użytkownika z Naszej Strony mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Zebrane logi są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Naszą Stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Naszą Stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.
 3. Kancelaria korzysta z usługi Google Analytics (systemu analityki internetowej) w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z Naszej Strony. Informacje w związku z usługą Google Analytics są przechowywane przez okres 26 miesięcy. W celu korzystania z tej usługi zbierane informacje przekazywane są firmie Google, dysponującej certyfikatem Programu Tarcza Prywatności UE-USA, który to program objęty jest decyzją Komisji Europejskiej. Aby wyłączyć działanie Google Analytics należy kliknąć TUTAJ. Hiperłącze przeniesie Użytkownika na stronę internetową zawierającą dodatek do przeglądarki internetowej blokujący działanie Google Analytics.
 4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Cookies pochodzących z zewnętrznych stron internetowych. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności Google, aby poznać zasady korzystania z Cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana by uwzględnić zmiany w praktykach Kancelarii dotyczących postępowania z Danymi Osobowymi (np. wzmocnić system ochrony Danych Osobowych w Kancelarii).
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na Naszej Stronie. U góry podstrony Naszej Strony, na której znajduje się Polityka znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszelkie materiały na Naszej Stronie są zamieszczone jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.
 2. Nasza Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy, by po przejściu na taką inną stronę, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Prawa własności intelektualnej

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie materiały zawarte na Naszej Stronie (m.in. teksty, fotografie, grafiki, logo, a także wizerunki osób) są chronione przepisami kodeksu cywilnego, prawami autorskimi, prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych tudzież innymi prawami na dobrach niematerialnych, których Kancelaria jest podmiotem albo licencjobiorcą albo – jak w przypadku wizerunku – jest uprawniona do korzystania z nich.