Specjalizacje

w czym możemy pomóc?

Specjalizacje kancelarii

Spory sądowe

Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i administracyjnego. Od początku istnienia występowaliśmy w ponad 2.000 postępowań; w niektórych wartość przedmiotu sporu przekroczyła 100.000.000 zł. W ramach tego pierwszego obszaru pełnimy funkcję pełnomocników w procesach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych. Obejmują one spory z zakresu własności (zwłaszcza zniesienie współwłasności, dział spadku), ochrony własności intelektualnej (naruszenia konkurencji), ochrony dóbr osobistych, korporacyjne (w tym o uchylenie uchwał, o wyłączenie wspólnika), o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych, o zapłatę, w tym odszkodowawcze. Na dalszym etapie Kancelaria wspiera Klientów w efektywnym uzyskaniu świadczeń zasądzonych orzeczeniem sądu. W ramach tego drugiego podejmujemy się działania w imieniu Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w zakresie obszaru prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa wodnego, prawa energetycznego, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, prawa ochrony danych osobowych, przepisów ustawy o obywatelstwie, ustawy o nabywaniu nieruchomości przed cudzoziemców, prawa reprywatyzacyjnego.

Obsługa przedsiębiorców

W ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców oferujemy kompleksowe doradztwo we wszelkich kwestiach wymagających fachowej wiedzy prawnej i zapewnienia bezpieczeństwa prawnego. Zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów w obrocie gospodarczym, w tym umów handlowych i tych z zakresu prawa pracy, projektów dokumentów wewnątrzkorporacyjnych, takich jak statuty, regulaminy funkcjonowania organów spółek czy regulaminy pracy. Doradzamy w bieżących kwestiach odnoszących się do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie koniecznej implementacji rozwiązań wynikających ze zmian stanu prawnego (tzw. compliance). Opiniujemy i negocjujemy umowy z bankami (kredytowe, faktoringowe itp.) oraz z domami maklerskimi. Naszych Klientów działających w formie spółek wspieramy przy organizacji zgromadzeń akcjonariuszy (wspólników), posiedzeń zarządów czy rad nadzorczych oraz przy projektowaniu uchwał jakie te ciała mają podejmować, a następnie przy ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aby obsługa miała całościowy charakter współpracujemy z zewnętrznymi specjalistami z zakresu księgowości oraz z biegłymi rewidentami. Pracując przy projektach wywołujących jakiekolwiek skutki finansowe zawsze bierzemy pod uwagę aspekty podatkowe. Naszych Klientów wspieramy w kontaktach z administracją, a także reprezentujemy przed organami i sądami wszystkich instancji.

Własność intelektualna i RODO

Prawo własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie, to jedna z naszych wiodących specjalizacji. Dla naszych Klientów z branży kreatywnej opracowujemy eksperckie opinie, przygotowujemy i negocjujemy umowy, ugody, regulaminy konkursów czy eventów, doradzamy w kwestiach prawno-autorskich, na jakie napotykają w codziennym biznesie, przeprowadzamy audyty w tym zakresie, identyfikujemy specyficzne obszary ryzyka, przygotowujemy szkolenia (także w formie warsztatów), a kiedy zajdzie taka potrzeba reprezentujemy w postępowaniach mediacyjnych lub procesowych przed organami i sądami wszystkich instancji. Naszymi Klientami są twórcy (literaci, reżyserzy, scenarzyści, plastycy, malarze, tłumacze, fotograficy, programiści), wydawnictwa (w tym specjalistyczne, m.in. naukowe), biura architektoniczne, agencje reklamowe i kreatywne, agencje eventowe, firmy wdrażające nowe technologie, firmy zajmujące się designem oraz organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Działalność gospodarcza w XXI w., w dobie transformacji cyfrowej, nie może się obejść bez obsługi w obszarze własności intelektualnej, ale i nie może się praktycznie obejść bez obsługi w obszarze prawa ochrony informacji. Zainteresowanie Klientów kwestiami odnoszącymi się do ochrony informacji (ich poufności czy integralności) oraz ochrony danych osobowych sukcesywnie się zwiększa, zwłaszcza po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia europejskiego o ochronie danych, tj. RODO. Kancelaria wdraża RODO i regulacje bezpieczeństwa i poufności informacji u Klientów z wielu branż (choćby medycznej, architektonicznej, sprzedażowej online, czy pośrednictwa obrotu nieruchomościami). Do tych kwestii, jak do innych, podchodzimy kompleksowo. Najpierw przygotowujemy audyt poziomu dostosowania do aktualnych regulacji, a następnie zestaw dokumentów dedykowany do potrzeb i specyfiki branży, w jakiej działa Klient oraz uwzględniający konkretne rozwiązania organizacyjne u Klienta; na sam koniec pomagamy w sprawnym wdrożeniu. Poza tym reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w postępowaniach sądowo-administracyjnych z tego zakresu.

Inwestycje budowlane

Kancelaria doradza kompleksowo podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie inwestycji budowlanych (deweloperom, firmom budowlanym, podwykonawcom, producentom materiałów wykończeniowych). Zakres usług obejmuje wsparcie prawne na etapie planowania inwestycji (weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu itd.), jej realizacji (przygotowanie lub uzyskanie niezbędnych dokumentów: umów inwestycyjnych, umów o roboty budowlane, umów z architektami, podwykonawcami czy dostawcami materiałów budowlanych, porozumień z sąsiadami, zaświadczeń o przeznaczeniu terenu; reprezentacja inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących decyzji wydawanych w procesie architektoniczno-budowlanym) oraz oddawania do użytkowania i sprzedaży. W tym zakresie ściśle współpracujemy z renomowanymi kancelariami notarialnymi, biurami architektonicznymi, geodetami oraz rzeczoznawcami majątkowymi. Kancelaria posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów dotyczących projektów inwestycyjno-budowlanych, reprezentując zarówno ich inwestorów, wykonawców, jak i beneficjentów (nabywców gotowych inwestycji o charakterze mieszkalnym, usługowym czy przemysłowym).

Spadki transgraniczne

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klientów zagranicznych, których bliscy pozostawili w Polsce majątek, a także Klientów – obywateli Polski, którzy posiadają majątek zagranicą i potrzebują wsparcia w jego rozdysponowaniu na wypadek śmierci. Reprezentujemy też Klientów w sprawach dotyczących uzyskania Europejskiego Poświadczenia Spadkowego oraz doradzamy polskim spadkobiercom, których bliscy pozostawili majątek zagranicą, w zakresie jurysdykcji sądowej (tj. pomagamy ustalić sąd właściwy dla stwierdzenia nabycia spadku); gdy okaże się, że będzie to sąd zagraniczny służymy wsparciem w kontaktach z zagranicznymi kancelariami prawniczymi. Reprezentujemy tak spadkobierców, jak i zapisobierców, wykonawców testamentów, kuratorów oraz zarządców spadków; doradzamy także w kwestiach odnoszących się do opodatkowania spadków w Polsce. Od wielu lat współpracujemy z biurami genealogicznymi w Europie i na świecie, które wspierają nas w przypadku, gdy do zakończenia postępowania spadkowego jest konieczne ustalenie pozostałych spadkobierców, tudzież wykonanie kwerend w zagranicznych archiwach czy urzędach, a także pozyskanie z nich dokumentów. Nadto kooperujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi wyspecjalizowanymi w przeprowadzaniu spraw spadkowych, co po wielokroć przyczynia się do znacznego przyspieszenia tych spraw, w których polski sąd musi stosować materialne prawo państwa obcego jako właściwe dla porządku dziedziczenia (tudzież dla oceny skuteczności innych zdarzeń prawnych wpływających na dziedziczenie, takich jak np. przyjęcie albo odrzucenie spadku).

Obrót nieruchomościami

Wielu z naszych Klientów albo incydentalnie albo w ramach działalności gospodarczej (obsługujemy wszak tak inwestorów, jak i deweloperów, czy biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami) kupuje lub sprzedaje nieruchomości. W ramach obsługi oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla Klienta w tym zakresie. Ustalamy stan prawny nieruchomości (przeprowadzamy audyt nieruchomości mający na celu weryfikację istnienia ryzyk związanych z jej nabyciem – takich jak roszczenia osób trzecich, w tym potencjalne roszczenia reprywatyzacyjne), opracowujemy – uwzględniając aspekty podatkowe – koncepcje finansowania nabycia nieruchomości, jak również zabezpieczenia konkretnej transakcji, opiniujemy lub przygotowujemy projekty umów tudzież innych dokumentów związanych z szeroko pojętym obrotem nieruchomościami (umowy z pośrednikiem, umowy powiernicze, sprzedaży, darowizny, zamiany, deweloperskie, rezerwacyjne, przedwstępne), a także odnoszące się do najmu (dzierżawy czy użytkowania) nieruchomości oraz do zarządzania nimi. Nadto doradzamy Klientom lub ich reprezentujemy przy negocjowaniu umów (z kontrahentami, z podmiotami finansującymi transakcję oraz z ubezpieczycielami), jak również przy uzyskiwaniu stosownych zezwoleń i zgód (np. na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca czy na podział lub scalenie nieruchomości) oraz koordynujemy proces samego zawarcia umowy (we współpracy z notariuszem, tam gdzie jest konieczna forma aktu notarialnego).